یادداشت های ناتمام


گذری بر کتاب

یادداشـتهای ناتمـام خاطراتـی از چهـار رزمنـده دوران جنگ تحمیلي اسـت. اين كتاب حاصل دسـت يافتن به چند دفترچه يادداشـت از کمال سـپاهی، شـهید علی سـمندریان، اصغر آبخضر و شـهید سـید محمد شکری سـت كـه هريـك از نوشـتجات به يكي از ايشـان اختصاص دارد. یادداشـتهای ناتمام با بیان جزئیـات و لحظاتی بکر و مسـتند، توانسـته در تکمیـل تصویـری کـه از دوران دفاع مقدس وجود دارد نقش شـایانی بازی کنـد و جنبههایی دیگـر از این واقعـه بزرگ را پیش روی مخاطبان بگشـاید. شـب آتـشيادداشـتي از تقويـم روزشـمار اصغـر آبخضـر اسـت كه در آن گوشـه كوچكـي از شـب پرحادثه و پرآتـش عمليـات مسـلم بـن عقيل را به ما نشـان ميدهد. در مهران از نوشـته هاي شـهيد سـيد محمد شـكري اسـت. او كـه در كربلا بـه دنيـا آمـده بود، به هنگام شـهادت سـال چهارم پزشـكي دانشـگاه تهران را پشـت سـر ميگذاشـت. ايـن نوشـته بـه بخشـی از درگیریهـاي گردان حبيـب در منطقـه مهران اختصـاص دارد. بخش يادداشـتهاي ناتمام از شـهيد سـمندريان اسـت كه از جمله گزارش نويسـان مناطق عملياتي جبهه بود. او بـا شـهادتش براي هميشـه يادداشـتهايش ناتمام مانـد. نام کتاب برگرفتـه از عنوان همين بخش اسـت. وی در این یادداشـت روزگار دوران جنـگ را شـرح میدهـد. علاوه بـر ایـن، وصیتنامه ي کوتاه و مختصر شـهید سـمندریان در انتهای یادداشـت آمده اسـت. لحظـه توسـل نوشـته كمـال سـپاهي، بـي سـيمچي گـردان حبيـب اسـت كـه سـاعتي از جنگ را در دشـت شـلمچه، موقعیـت و رویدادهـای اردوگاه رزمنـدگان در کارون را از عمليـات كربلاي پنج براي مـا مخابره مي‌كند. در تقريظي از مقام معظم رهبري(حفظه الله)درباره اين كتاب آمده است: “از این چهار نوشـته، سـومی را که به قلم شـهید سـید محمد شـک ً ری اسـت، قبال در جزوه مسـتقل خوانده بودم، از اولـی کـه بـه قلـم شـیوا و سرشـار از صفای شـهی َ د سـمندری اسـت ذکـری در”حنابنـدان”قدمی ـ کـه یکی از شـیواترین نوشـتههای مربوط به جبهه اسـت ـ رفته بود و با آن آشـنایی دورا دوری داشـتم. آن را خواندم و حقی ًقتا محظـوظ شـدم. خـدا ایـن هـر دو شـهید را در سـرادق ملکوت همنشـین اولیـاء فرماید. نوشـته کمال سـپاهی هم شـیرین و خواندنـی اسـت هـر چنـد آن جاذبـه دو نوشـته ی دیگـر را ندارد. درباره نوشـته آخـر هم دو سـه جمله در ابتـدای آن نوشـته ام. خداونـد به همه شـان جزای خیـر بدهد.

20140615100254bb-یادداشت-های-نا

مشخصات کتاب

[/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 41 = 45