سوران سرد


وقایع رمان سوران سرد مربوط به حوادث کردستان در نیمه اول دهه 60 است. محل وقوع حوادث داستان، پایگاه سوران در بخشی از ارتفاعات کردستان است و سربازهایی که برای دفاع از این منطقه و جلوگیری از سقوط پایگاه به این ناحیه اعزام شد هاند. سربازان از اقوام گوناگون و با روحیات و جها نبین یهای متفاو تاند و وجه اشتراک آنها حراست از پايگاه يست که در آنجا مستقر شد هاند. آنها هدف مشترکی دارند و این موضوع برای اعتماد آنها به همدیگر قانع کننده است، اما در طول رمان وقایع ناگواری اتفاق م یافتد که باعث م یشود شک و تردید در میان سربازها ریشه بدواند. بر اثر اخباری که از درون پایگاه به بیرون و نیروهای دشمن درز م یکند، تعدادی از سربازها به شکل مرموزی کشته م یشوند. توصیف موقعیت
پایگاه از زبان کیی از کهنه سربازان به سربازان تازه وارد، مخاطب را با شرایط حاکم بر پایگاه بیشتر آشنا م یکند. جست و جو برای یافتن فرد یا افرادی که به بقیه ه مسنگران خود
خیانت م یکنند، محور اصلی رمان است. وقایع اصلی در محدوده زمانی حدود 2 سال )بین سا لهای نیمه اول دهه 60 ( اتفاق م یافتد، اما دامنه اتفا قها با یک وقفه نسبتاً طولانی ) 20
سال( پیگیری م یشود.کیی از سربازهای پایگاه سوران )سهراب نصرتی( در نیمه اول دهه 60 ، بعد از 20 سال به محل پایگاه برگشته تا به معمایی که در آن زمان بی جواب مانده پاسخی بیابد. سهراب بعد از 20 سال پایگاه و روستای سوران را در حال و هوای دیگری م یبیند؛ آنجا سر سبز و آباد شده و کیی از سربازان آن زمان )مصیب( زمی نهای منطقه را خریده و حالا از زمی نداران آن منطقه محسوب م یشود. سهراب با توجه به شواهد بر جا مانده، کلید معمای 20 ساله)خیانت مصیب به بقیه سربازان را میی‌ابد و به این شکل گره اصلی ماجراهای رمان گشودهپ م یشود. البته این همه وقایع رمان نیست، چرا که خرده روای تهای بسیاری در دل رمان تنیده شده که کلیت داستان را در پایان تش یکل م یدهند. هنگامی که موضوع شک و تردید، در بین سربازها نسبت به همدیگر مطرح م یشود، واکنش آنها نسبت به رفتارهای همدیگر متفاوت است و این از جاذب ههای رمان سوران سرد است که مخاطب را همواره برای یافتن
پرس شهای ذهنی به دنبال خود م یکشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 4 = 4