راههاي درست نويسي و ويراستاري


گذری بر کتاب

همانگونـه كـه زبـان داراي مجموعـهاي از اصـول و قواعـد به نام دسـتور زبان اسـت، خط نيـز بايـد داراي اصول و ضوابطـي باشـد كـه بـه آن دسـتور خـط ميگويند. بايد كوشـيد تا بـا حفـظ و رعايت دسـتور خط فارسـي، گنجينه ادب پارسـي به فراموشـي سـپرده نشـود و بين نسـلهاي فعلـي و آينده با پديدآورنـدگان آن فاصله نيفتـد. از اين رو درستنويسـي و رعايـت دسـتور خـط، عامل عمده حفظ پيوسـتگي فرهنگي اسـت. خـط فارسـي بـه دليـل ويژگيهـاي خـاص خـود از آغـاز دسـتخوش تغييـر و تصـرف چند گونـهاي بوده اسـت. قاعـده و شـيوه يكدسـتي كـه مـورد قبـول همـه اهل زبان فارسـي باشـد نداشـته اسـت. كاتبان بسـته بـه ذوق و پسـند و دانـش خـود، يـا بـه تبعيـت از نـوع خطي كـه بـه كار ميبردهاند )كوفي، نسـخ، ثلث و…( شـكل مـورد نظر خـود را بـه حـروف ميدادنـد و در نتيجـه اتصـال و انفصـال بعضي از كلمهها بسـتگي به نوع خط، سـليقه و پسـند كتـاب و چگونگـي خوش نويسـي داشـته اسـت. اين كتـاب داراي ده فصل اسـت كـه عبارتند از: فصـل اول كتـاب بـه چيسـتي ويرايـش و ويراسـتاري و گونـه هاي ويرايـش اثر، مراحـل كار و اصـول ويرايش و ابـزار آن اشـاره شـده اسـت. در فصـل دوم بـه قواعد همـزه، قواعد فعلهـاي ربطي، قواعـد ضماير اضافـي، انواع »يـا/ي« و قواعـد نگارش آن، نشـانه اضافههاي بيان، حركتهاي غير ملفوظ، تنوين و تشـديد اشـاره شـده اسـت. فصـل سـوم بـه اهميـت نشـانهگذاري، نقطـه، ويرگـول، دو نقطـه، عالمـت گيومه يـا نقل قول، نشـانه توجـه، ندا، تعجـب، نشـانه پرسـش ميپـردازد. در فصـل چهـارم چگونگي اسـتفاده از اعـداد و ارقام، اعـداد در متنهـاي ادبي و غيرعلمـي، نوشـتن اعـداد بـا حـروف، نوشـتن اعـداد بيرقم و شـيوهي نوشـتن بعضي از اعـداد اسـت. فصل پنجم بـه روش معرفـي پاورقيهـا، پانوشـت توضيحـي، پانوشـت ارجاعي، پاورقي مختلط اشـاره شـده اسـت و در انتهاي فصل ميتوان با عالئم و نشـانههاي ويراسـتاري نيز آشـنا شـد. در فصل ششـم مطالبي در جهت شـناخت درسـت معانـي واژههـا، غلطهـاي رايـج، سادهنويسـي، حـروف و ادوات مشـهور عربي در فارسـي آورده شـده اسـت. فصل ّب فرهنگسـتان، واژههاي مربـوط به انـواع گردهمائي، واژههـاي داراي هفتـم در ارتبـاط بـا معرفـي واژههاي مصـو چنـد صـورت اماليي اسـت. فصل هشـتم در رابطه با اهميت ويراسـتاري مطبوعـات، تعريف ويراسـتار مطبوعاتي و چگونگي ويرايش اسـت. در فصل نهم تازههاي فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـي، دسـتور خط فارسـي )جدانويسـي واژهها، پيشـوندها و پسـوندها( اشـاره شده است.

n00123063-b[1]

مشخصات کتاب

نویسنده و مترجم:  ابوالفتح قهرماني 
ناشر: موسسه فرهنگي منادي تربيت
موضوع:  ادبيات، آيين نگارش
کلید واژه:  ويراستاري، غلطهاي مصطلح، دستور زبان
تعداد صفحات: 198
قطع: رقعی
موجود در:  همه كتابخانه ها به غير از روستايي
توضیحات: ار اوایل دهه‌ی 1980 یکی از معلمان ریاضی استرالیا به نام پیتر هولوران روش نوینی را برای تصحیح پرسش‌نامه‌ی چند گزینه‌ای با کامپیوتر ابداع کرد. ابداع این روش موفقیت بزرگی برای مسابقه‌ي ملی ریاضی استرالیا بود و امکان شرکت همزمان دانش‌آموزان را در این مسابقه فراهم می‌آورد. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + = 15