دايره المعارف فضا


گذری بر کتاب

در ايـن كتـاب كـودكان و نوجوانـان بـا جهـان و منظومه شمسـي، سـياره ها، قمرهاي آن و شـهاب ها و غيره آشـنا مي شـوند. در بخشـي ديگـر از كتـاب، اطلاعات مفيدي درباره ي موشـك فضايي، شـاتل فضايي، ايسـتگاه فضايي و شـيوه ي زندگـي در آن و زندگـي فرازميني بدسـت مي آورند. اين كتاب در شـش بخش تنظيم شـده اسـت. در بخش اول تعاريفي از جهان، كهكشـان ها، برخورد كهكشـان ها، كهكشـان راه شـيري، صورت هـاي فلكـي، پيدايـش خورشـيد و تشـكيل سـياره ها ارائه شـده اسـت. در بخش دوم اطلاعـات مفيـدي در رابطـه بـا منظومه شمسـي، رصـد سـتارگان، مشـخصات و ويژگيهاي سـياره ها بيان شـده اسـت. در بخـش سـوم بطور مشـخص به “زميـن” پرداخته و از مركز و سـطح زمين، چگونگي گـردش آن و غيره اطلاعاتـي در اختيـار خواننـده قـرار مي گيرد. بخـش چهارم به سـياره “ماه”و شـكلهاي گوناگـون آن، بازي هاي مـاه بـا خورشـيد و اقيانوسهـا مي پـردازد. بخـش پنجـم، تسـخير فضـا و نخسـتين مسـافران آن، شـاتل فضايي، ماهواره هـا و كاوشـگرها و چگونگـي زندگـي فـرا زمينـي را دسـتمايه قـرار ميدهـد. در نهايـت، بخـش ششـم پرسـش هاي مربـوط بـه فضا و سـتارگان و سـيارات را پاسـخ ميدهد. بـا مطالعـه ايـن كتـاب، علاوه بـر كسـب اطلاعات مفيـدي در رابطـه بـا فضـا و زندگي فـرا زميني، احساسـي خوشآينـد و لذتبخشـي از مطالعـه و تصاويـر منقـش شـده آن، بـه مخاطـب دسـت ميدهـد.

مشخصات کتاب

نویسنده و مترجم:
امیلی بومون ، ماری رنه گیئوره  / مترجم : مهناز عسگری
ناشر: محراب قلم
موضوع: دايره المعارف، علوم كاربردي
کلید واژه: منظومه شمسي، كهكشان، فضا، تسخير فضا
تعداد صفحات: 128
قطع: وزیری
موجود در: همه کتابخانه ها
توضیحات: در اين كتاب كودكان و نوجوانان با جهان و منظومه شمسي، سياره ها، قمرهاي آن و شهاب ها و غيره آشنامي شوند. در بخشي ديگر از كتاب، اطلاعات مفيدي درباره ي موشك فضايي، شاتل فضايي، ايستگاه فضايي و شيوه ي زندگي در آن و زندگي فرازميني بدست مي آورند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + = 4