بزرگمرد كوچك


گذری بر کتاب

خاطـرات شـفاهي قنبرعلـي بهارسـتاني از دوران اسـارت نيروهـاي بعثـي و وضعيـت اردوگاههـاي عراقـي موضوع ايـن كتـاب اسـت. راوي در روزهـاي اول جنـگ، در حالـي كـه نوجواني يازده سـاله بـوده، همراه پدرش به اسـارت نيروهـاي عراقـي درآمـد. پـس از مدتـي بـرادر بزرگتـرش، غالمعلـي، هم به آنها پيوسـت. قنبـر و پدرش در سـال1362 از اسـارت رهايـي يافتنـد در حالـي كـه دو بـرادر ديگـرش نيز به شـهادت رسـيده بودند.
قنبرعلـي در اردوگاه عراقيـان بـه درسـش ادامـه داد و كارگـري كرد. تصـور وجود چنين كودكـي در بين مرارتهاو تنگناهاي اسـارت سـخت اسـت، ولي خاطرات قنبرعلي نه تنها شـامل رنجها نميشـود بلكه شـيريني هاي دوران اسـارت را نيـز يـادآور ميگـردد. خوشـيها، شـوخيها و شـاديهاي اسـراي ايراني در جايجـاي اين كتـاب آورده شـده اسـت. او سـختيهاي اسـارت بـراي يك نوجـوان را بيان مي‌كنـد و در كنـار آن از بازيها و شيطنتهايشـان هـم حـرف ميزنـد. در خاطـرات قنبرعلـي شـاهد يـك اميـد بـزرگ هسـتيم؛ او هرگـز نااميـد نميشـود و در همه مراحل اسـارت و با همه دشـواريهايي كه در اردوگاه وجود دارد سرشـار از نشـاط و زندگيسـت. او در فعاليتهايي چـون تئاتـر شـركت مي‌كند و از شـركت در هيـچ كار گروهي كنـاره نميگيرد. محتـواي كتـاب عبارتسـت از: مطالبـي دربـاره ي خانـواده و محـل سـكونت در آبـادان، شـروع جنـگ و تجـاوزدشـمن بـه شـهرهاي مرزي، نحوه ي اسـارت به همـراه پدر در راه بازگشـت از فريدن، انتقال اسـرا و نحـوه برخوردعراقيهـا بـا مـردم و نظاميـان بـه پشـت خـط، وضعيـت بـد غـذا و زنـدان، ايرانيهـاي خائـن و جاسوسـي كه به عراقيهـا يـاري ميرسـاندند، اسـارت در اردوگاه موصـل، نحـوه برخورد مـردم عـراق در مواجهه با اسـراي ايراني، باخبـر شـدن از اسـارت ديگـر بـرادرش و زندانـي شـدن او در الرماديه، مالقات با نيروهاي صليب سـرخ، تشـكيل گروههـاي آموزشـي زبـان، قـرآن، مالقـات مرحـوم حـاج ابوترابـي و تأثيـر ايشـان در حضورشـان و تغييراتـي كـه به وجـود آوردنـد، ماجراي شـفاي بيمـار ايراني به دسـت امام زمان)عـجاهلل تعالي فرجه الشـريف(، نحوه عـزاداري برامـام حسين)عليهالسلام( در اسـارت، آزادي و بازگشـت بـه وطـن، اطالع يافتن از شـهادت برادرانش حسـن و كرمدر جبهـه، آزادي پـدر از اسـارت، ثبت نـام در مدرسـه، اعـزام بـه جبهـه و مجـروح شـدنش، ادامه تحصيـل، ورود به دانشگاه، خاتمه جنگ، در پايان نيز تصاويري به همراه اسناد دوران اسارت با زيرنويس ارائه شده است.

مشخصات کتاب

نویسنده و مترجم:حسين نيري
ناشر: سوره مهر
موضوع: ادبيات، ادبيات دفاع مقدس
کلید واژه: دوران اسارت، اردوگاههاي عراقي
تعداد صفحات: 162
قطع: رقعي
موجود در: همه کتابخانه ها
توضیحات: كتاب «بزرگمرد کوچک» خاطرات قنبر علی بهارستانی، اسیر آزاد شده ایرانی، است که در روز های اول جنگ تحمیلی، در حالی که نوجوانی یازده ساله بود همراه پدرش به اسارت عراقی ها در آمد. پس از مدتی برادرش غلامعلی نیز به او می پیوندد. اسارت آنان تا سال 1362 به طول انجامید. که دو برادر او در این دوران به شهادت می رسند. حسین نیری از همکاران گروه تاریخ شفاهی دفتر ادبیات و هنر مقاومت از طریق ستاد آزادگان استان تهران، قنبرعلی بهارستانی را یافت و طی یازده ساعت مصاحبه، خاطرات او را جمع آوری کرد و پس از پیاده کردن نوارهای مصاحبه بر روی کاغذ، حسین نیری آن مطالب را بازنویسی نمود. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

48 − 42 =