جزیره اسرارآمیز


گذری بر کتاب

در سـال 1865 پنـج مـرد در خلال جنـگ داخلـی آمریـکا از زنـدان جنوبیهـا بـا بالـون فرار کـرده و هفـت هزار مایـل بـه وسـیله طوفان وحشـتناکی بـه پیش رانده ميشـوند و در یک جزیره اسـرارآمیز سـقوط مي‌كننـد. کاپیتان »سـایروس هاردینـگ« و سـگش »تـاپ«، »نـب«، »گیـدون«، »جـک« و »هربـرت« فراریانی بودند کـه در این جزیـره اسـرارآمیز بـه مـدت چهارسـال زندگـی کـرده و توسـط نیرویـی مرمـوز حفاظـت ميشـوند. آنهـا از همـه مهارتهايشـان بـراي ادامـه بقـا اسـتفاده مي‌كننـد و جامعـه ای را روی ایـن جزیـره برپـا می‌كننـد. جامعـه ي آنهـا شـامل يـك افسـر و يكـي از خدمتگزارانـش، يـك خبرنـگار و يك ملوان و پسـرخوانده اش و یک سـگ اسـت.

در ابتـدای داسـتان، وقتـی بالنـی که آنها را حمـل میکند، روي آب سـقوط مي‌كند، يكي از مسـافران مفقود ميشـود و در شـرف مـرگ قـرار ميگيـرد. امـا او بـه شـكل معجزه آسـا و مشـکوکی نجات پیـدا میکنـد. اين مسـافران در ايـن جزيـره همـه ابـزار لازم براي شـكار و دفـاع از خود را ميسـازند، به بهتريـن وجه مكان امني را براي سـكونت درسـت مي‌كننـد، دامپـروري راه مياندازنـد، كشـاورزي مي‌كنند و شـروع به سـاختن کشـتی بـرای فـرار از جزیره میکننـد. آنهـا در ايـن جزيـره بـا ماجراهـاي جذابـي روبرو ميشـوند. از جملـه حملـه ميمونها و حيوانات وحشـي ديگـر، مواجـه شـدن بـا مـردي كه با سـالها مانـدن در جزيره خوي انسـانيش را از دسـت داده اسـت ولـي با كمك آنهـا مجـدداً بـه انسـانيت خود باز ميگـردد و ماجـراي زندگي جالبـش را توضيح ميدهـد، آمـدن دزدان دريايي به جزيـره، مبـارزه بـا آنهـا و مجروح شـدن شـديد یک نفرشـان. در تمـام ماجراهايي كـه در اين داسـتان پيش ميآيد میداننـد کـه کسـی از آنهـا حمایت میکنـد و بارهـا و بارها نجاتشـان میدهد. سـرانجام اين ناشـناس در نزديكي مرگـش خـودش را بـه آنها نشـان ميدهـد.

اين گروه بعـداً ميفهمند كـه كمك‌كننده ناشـناس »كاپيتـان نمو«ي گوشه نشـين اسـت. )كاپيتـان نمو، اولين بار در دوازده هزار فرسـنگ زيـر دريا، اثر دیگري از ژول ورن، معرفي شـده اسـت(. او مـردي هنديسـت كـه قب ًلا در كشـورش بر ضد اسـتعمارگران انگليسـي جنگیده اسـت و يك كشـتي آنهـا را نيـز بـا زيـر دريايـي خـود غرق كرده اسـت. او ميميـرد و گروه طبـق وصيتـش او را در زيـر دريايي خودش در زيـر دريـا دفـن مي‌كننـد. در ايـن زمان آتشفشـان جزيره نيز شـروع به فـوران مي‌كنـد و مسـافران در نهايت به وسـيله يك كشـتي در حـال عبـور نجات پيـدا مي‌كنند.

مشخصات کتاب

نویسنده: ژول ورن
مترجم: جواد محیی
ناشر:  
موضوع:  داستان خارجی 
کلید واژه:  ژول ورن، اسرارآمیز، ناشناخته، هیجانی
تعداد صفحات: 198
قطع: رقعی
موجود در:  همه كتابخانه ها
توضیحات: 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

76 + = 84